Άσκηση για τα Πόδια

SEATED  LEG  PRESS

Γυμνάζει όλο το πάνω μέρος του ποδιού και το γλουτό.

Άσκηση για πόδια

HIP ABDUCTION / ADDUCTION

Γυμνάζει προσαγωγό – απαγωγό.

Άσκηση για πόδια

HIP ABDUCTION / ADDUCTION

Γυμνάζει προσαγωγό – απαγωγό.

Άσκηση για πόδια

GLUTE  MASHINE

Γυμνάζει κυρίως το γλουτό.